Θρεπτικά υλικά σε τρυβλία - Culture media in petri dishes

Τρυβλία 60 mm - Petri dishes 60 mm
Mac Conkey
Mac Conkey No. 2
Blood agar
Mannitol salt
Chocolate agar
Chromagar orientation
Mueller Hinton II
Nutrient
Sabouraud
Sabouraud + Chloramph.
S.S. agar
DCA agar Leifsons
EMB
Τρυβλία 90 mm - Petri dishes 90 mm
Mac Conkey
Mac Conkey No. 2
Blood agar
Mannitol salt
Chocolate agar
Chromagar orientation
Mueller Hinton II
Nutrient
Sabouraud
Sabouraud + Chloramph.
S.S. agar
DCA agar Leifsons
EMB
Τρυβλία 90 mm διχοτομημένα - 2 section divided Petri dishes 90 mm
Blood/ Mac Conkey
Blood/ Mac Conkey No. 2
Mac Conkey/ S.S. agar
Τρυβλιά 90 mm τριχοτομημένα - 3 section divided Petri dishes 90 mm
Blood agar

Blood/ Mac Conkey No. 2/ Sabouraud + Chloramph.

Mac Conkey
Mac Conkey No. 2
Sabouraud
Τρυβλία 120 mm τετράγωνα - Square Petri dishes 120 mm
Mueller Hinton II
Τρυβλία 150 mm - Petri dishes 150 mm
Mac Conkey
Mac Conkey No. 2
Blood agar
Mannitol salt
Chocolate agar
Chromagar orientation
Mueller Hinton II
Nutrient
Sabouraud
Sabouraud + Chloramph.
S.S. agar
DCA agar Leifsons
EMB