Βιοχημικά αντιδραστήρια ανοικτών αναλυτών - Biochemistry reagents for open analyzers

Τον Μάρτιο του 2012, η εταιρεία μας ήρθε σε συμφωνία με την ισπανική εταιρεία CHEMELEX LABKIT για την εκπροσώπηση των βιοχημικών αντιδραστηρίων και των latex tests που παράγουν και εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα για Ελλάδα-Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν. Τα προϊόντα παρασκευάζονται εξ'ολοκλήρου στην Ισπανία, φέρουν τις σημάνσεις CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

On March, 2012, our company reached to an agreement with the spanish company CHEMELEX LABKIT  for the representation of their biochemistry reagents and their latex tests for the following countries: Greece, Cyprus, Albania, Bulgaria, F.Y.R. of Macedonia, Turkey, Georgia, Armenia, Azerbaijan.

Τα προϊόντα της CHEMELEX LABKIT εξάγονται σε 48 χώρες παγκοσμίως σε όλες τις ηπείρους και αποτελούν την πρώτη επιλογή για διεξαγωγή εξετάσεων και εσωτερικών ελέγχων προϊόντων κορυφαίων Πανεπιστημίων σε Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ινδία και μεγάλων εταιρειών όπως η Millipore, θυγατρική της Merck Γερμανίας.

The products of CHEMELEX LABKIT are exported in 48 countries worldwide and they are the first choice for the conduction of tests and internal product's control of major Universities in England, Germany, Japan, Spain, India and companies like Millipore, a subsidiary of Merck Germany.

Τα βιοχημικά αντιδραστήρια της CHEMELEX LABKIT προορίζονται για όλους τους ανοικτούς βιοχημικούς αναλυτές της αγοράς και εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα στις εξετάσεις και ελάχιστη κατανάλωση αντιδραστηρίου ανά εξέταση σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό της αγοράς. Η γκάμα των αντιδραστηρίων είναι ανάμεσα σε υγρά και λυοφιλοποιημένα ενζυματικά αντιδραστήρια έτσι ώστε να καλύψει όλες τις προτιμήσεις των μικροβιολόγων.

The biochemistry reagents of CHEMELEX LABKIT are compatible with all the open biochemistry analyzers of the market and they ensure excellent examination results and minimum reagent's consumption per examination in comparison to the competition. The range of our reagents is between liquid and lyophilized enzymatic reagents which covers the needs and desires of the microbiologists.

Η επιλογή ανάμεσα σε υγρά ή λυοφιλοποιημένα ενζυματικά αντιδραστήρια δε σχετίζεται με την ποιότητα, αλλά με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη και τις εργαστηριακές εργασιακές συνθήκες. Για αυτό το λόγο, η MenidiMedica αντιπροσωπεύοντας τα βιοχημικά αντιδραστήρια της CHEMELEX LABKIT Spain σας προσφέρει και τις δύο κατηγορίες αντιδραστηρίων δίνοντας βάση στην εφάμιλη ποιότητα, ακρίβεια αποτελεσμάτων και γραμμικότητας.

The choice between liquid or lyophilized enzymatic reagents is not related to quality, but to personal preferences and laboratory working conditions. For this reason, MenidiMedica under the brand name of CHEMELEX LABKIT Spain offers both reagents with similar quality, precision and linearity.

Τα υγρά ενζυματικά αντιδραστήρια μας είναι έτοιμα προς χρήση. Δεν απαιτείται καμία προεργασία όπως ανασύνθεση. Τα πλεονεκτήματα των έτοιμων προς χρήση αντιδραστηρίων μας είναι τα ακόλουθα:

  • Κέρδος χρόνου - χρησιμοποιούνται άμεσα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας
  • Απαλειφή ανθρώπινου λάθους - περιορισμένη επαφή του μικροβιολόγου με το αντιδραστήριο απαιτείται
  • Οικονομικό όφελος - δεν αχρηστεύεται κάποιο αντιδραστήριο λόγω περιορισμένης χρονικής σταθερότητας, περιλαμβάνεται ο βαθμονομητής μέσα στα περισσότερα κιτ και τέλος, απαιτείται, αποδεδειγμένα λιγότερη ποσότητα μl αντιδραστηρίου για την πραγματοποίηση τηε εξέτασης σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Η παρουσία των αντιδραστηρίων μας σε 48 χώρες παγκοσμίως, μιλάει από μόνη της για την υψηλή ποιότητα μας.

LIQUID enzymatic reagents are ready to use. They therefore don’t require any pretreatment such as reconstitution of tablets or powder. These ready to use kits have the following benefits:

  • Time saving - can be used directly after opening
  • Exclusion of manual errors – limited handling required
  • Economic - No working reagent lost because of expired stability period, calibrator is included to the most of our kits and finally, but not last, the required quantity of μl needed for the examination is lesser in comparison to the competitors products. The presence of our reagents in 48 countries worldwide, speaks by itself for our high standards and quality.

Το τελευταίο προτέρημα είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Αποφεύγεται απώλειες αντιδραστηρίου αφού έχετε την ευχέρεια να διαλέξετε την ποσότητα αντιδραστηρίου που θα χρειαστείτε στο βιοχημικό σας αναλυτή, λαμβάνοντας υπόψιν το φόρτο εργασίας σας. Σε αντίθεση με τα λυοφιλοποιημένα αντιδραστήρια, που είστε περιορισμένοι από τις συσκευασίες.

The last benefit is one of the most important ones. You avoid losses of working reagent as you have the flexibility to prepare the volume of working reagent as required by your workload. This is in contrast to lyophilized kits, where you are bound to the packing volumes.

Τα λυοφιλοποιημένα ενζυματικά αντιδραστήρια έχουν τα προτερήματα τους. Σε σύγκριση με τα υγρά έτοιμα προς χρήση, προσφέρουν μέγιστη θερμοκρασιακή σταθερότητα. Τα μικροβιολογικά εργαστήρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη συντήρηση των αντιδραστηρίων στις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες, καταφεύγουν στα λυοφιλοποιημένα ενζυματικά αντιδραστήρια.

LYOPHILIZED enzymatic reagents also have their advantages. Compared to liquid reagents, they offer superior temperature stability. Laboratories where continuous storage at the indicated temperature is a challenge should opt for the lyophilized enzymatic reagents.

 

Όλα μας τα κιτ βρίσκουν εφαρμογή σε αυτόματους και ημιαυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

Τα πρωτόκολλα εφαρμογής είναι διαθέσιμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο ανά περιοχή για περισσότερες πληροφορίες.
 

All our kits are suited for automatic and semi-automatic biochemistry analyzers.

Applications sheets are available, please contact your local distributor for more details.

 

Κωδικός/ Code Προϊόν/ Product Μέθοδος/ Method Συσκευασία/ Presentation
30120 Αλβουμίνη + cal/ Albumin + cal Bromocresol Green, colorimetric 2 x 125 ml
30120/S Αλβουμίνη + cal/ Albumin + cal Bromocresol Green, colorimetric 2 x 50 ml
30121 Αλβουμίνη + cal/ Albumin + cal Bromocresol Green, colorimetric 8 x 125 ml
30150 Χολερυθρίνη Άμεση/ Bilirubin D DMSO, colorimetric 2 x 125 ml
30151 Χολερυθρίνη Άμεση/ Bilirubin D DMSO, colorimetric 8 x 125 ml
30155 Χολερυθρίνη Ολική/ Bilirubin T DMSO, colorimetric 2 x 125 ml
30156 Χολερυθρίνη Ολική/ Bilirubin T DMSO, colorimetric 8 x 125 ml
30157 Χολερυθρίνη Ολική - Άμεση/ Bilirubin T - D DMSO, colorimetric 2 x 125 ml
30157/S Χολερυθρίνη Ολική - Άμεση/ Bilirubin T - D DMSO, colorimetric 2 x 50 ml
30158 Χολερυθρίνη Ολική - Άμεση/ Bilirubin T - D DMSO, colorimetric 8 x 125 ml
30160 Ασβέστιο + cal/ Calcium + cal Arsenazo III, colorimetric 2 x 125 ml
30160/S Ασβέστιο + cal/ Calcium + cal Arsenazo III, colorimetric 2 x 50 ml
30161 Ασβέστιο + cal/ Calcium + cal Arsenazo III, colorimetric 4 x 250 ml
30165 Ασβέστιο + cal/ Calcium + cal ο-Cresophtaleine, colorimetric 2 x 125 ml
30165/S Ασβέστιο + cal/ Calcium + cal ο-Cresophtaleine, colorimetric 2 x 50 ml
30169 Κιτρικό οξύ/ Citric acid Citrate Lyase 5 x 20 ml
30170 Χλώριο + cal/ Chloride + cal Thiogyanate-Hg, colorimetric 2 x 125 ml
30180 Χοληστερόλη + cal/ Cholesterol + cal CHOD-POD, enzymatic-colorimetric 9 x 50 ml
30181 Χοληστερόλη + cal/ Cholesterol + cal CHOD-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 125 ml
30182 Χοληστερόλη + cal/ Cholesterol + cal CHOD-POD, enzymatic-colorimetric 4 x 250 ml
30183 Χοληστερόλη + cal/ Cholesterol + cal CHOD-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 125 ml
30183/S Χοληστερόλη + cal/ Cholesterol + cal CHOD-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 50 ml
30184 Χοληστερόλη + cal/ Cholesterol + cal CHOD-POD, enzymatic-colorimetric 4 x 250 ml
30185/1 LDLc-D CHOD-POD, enzymatic-colorimetric 100 test
30188 HDLc + cal Precipitating reagent 3 x 10 ml
30189 HDLc-D + cal Enzymatic-liquid 30 + 10 ml
30189/3 HDLc-D + cal Enzymatic-liquid 90 + 30 ml
30205 Χαλκός/ Copper Jaffe 5 x 10 ml
30210 Κρεατινίνη + cal/ Creatinine + cal Jaffe 2 x 125 ml
30210/S Κρεατινίνη + cal/ Creatinine + cal Jaffe 2 x 50 ml
30211 Κρεατινίνη + cal/ Creatinine + cal Jaffe 4 x 250 ml
30215 Φρουκτοζαμίνη + cal/ Fructosamine + cal NBT, colorimetric-kinetic 19 x 3 ml
30231 Σάκχαρο + cal/ Glucose + cal Trinder. GOD-POD, colorimetric 2 x 125 ml
30232 Σάκχαρο + cal/ Glucose + cal Trinder. GOD-POD, colorimetric 4 x 250 ml
30235 Σάκχαρο + cal/ Glucose + cal GOD-POD, colorimetric 1 x 1000 ml
30233 Σάκχαρο + cal/ Glucose + cal GOD-POD, colorimetric 2 x 125 ml
30234 Σάκχαρο + cal/ Glucose + cal GOD-POD, colorimetric 4 x 250 ml
30260 Αιμογλοβίνη/ Haemoglobin Drabkin, colorimetric 4 x 5 ml
30270 Σίδηρος + cal/ Iron + cal Ferrozine, colorimetric 4 x 50 ml
30340 TIBC Precipitating-saturating reagent 50 test
30280 Lactate + cal LO-POD, enzymatic-colorimetric 10 x10 ml
30300 Μαγνήσιο + cal/ Magnesium + cal Calmagite-EGTA-Colorimetric 2 x 125 ml
30305 Οξαλικό οξύ/ Oxalic acid   100 ml
30310 Protein U & CSF + cal Pirogallol Red, colorimetric 2 x 125 ml
30330 Φώσφορος + cal/ Phosphorus + cal Phosphomolybdate UV 2 x 125 ml
30330/S Φώσφορος/ Phosphorus Phosphomolybdate UV 2 x 50 ml
30335 Νάτριο/ Sodium Mg-uranyl acetate 60 ml
30337 Νάτριο/ Sodium ONPG 60 + 27 ml
30342 Κάλιο/ Potassium Phosphoenolpyruvate 60 + 27 ml
30343 Κάλιο/ Potassium Sodium tetraphenylboron 100 ml
30345 Ολικά λιπίδια + cal/ Total lipids + cal Sulpho-phosphovainilline, colorimetric 2 x 125 ml
30350 Ολικές πρωτεΐνες + cal/ Total proteins + cal BIURET, colorimetric 2 x 125 ml
30350/S Ολικές πρωτεΐνες + cal/ Total proteins + cal BIURET, colorimetric 2 x 50 ml
30351/1 Ολικές πρωτεΐνες + cal/ Total proteins + cal BIURET, colorimetric 1 x 1000 ml
30360 Τριγλυκερίδια + cal/ Triglycerides + cal GPO-POD, enzymatic-colorimetric 12 x 20 ml
30361 Τριγλυκερίδια + cal/ Triglycerides + cal GPO-POD, enzymatic-colorimetric 9 x 50 ml
30362 Τριγλυκερίδια + cal/ Triglycerides + cal GPO-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 125 ml
30363 Τριγλυκερίδια + cal/ Triglycerides + cal GPO-POD, enzymatic-colorimetric 4 x 250 ml
30364 Τριγλυκερίδια + cal/ Triglycerides + cal GPO-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 125 ml
30364/S Τριγλυκερίδια + cal/ Triglycerides + cal GPO-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 50 ml
30365 Τριγλυκερίδια + cal/ Triglycerides + cal GPO-POD, enzymatic-colorimetric 4 x 250 ml
30370 Ουρία + cal/ Urea + cal Urease-GLDH, kinetic UV 12 x 20 ml
30371 Ουρία + cal/ Urea + cal Urease-GLDH, kinetic UV 9 x 50 ml
30375 Ουρία + cal/ Urea + cal Urease-GLDH, kinetic UV 200 + 50 ml
30375/S Ουρία + cal/ Urea + cal Urease-GLDH, kinetic UV 40 + 10 ml
30377 Ουρία + cal/ Urea + cal Urease-GLDH, kinetic UV 720 + 180 ml
30380 Ουρία + cal/ Urea + cal Berthelot, enzymatic-colorimetric 2 x 125 ml
30381 Ουρία + cal/ Urea + cal Berthelot, enzymatic-colorimetric 4 x 250 ml
30385 Ουρία + cal/ Urea + cal ο-Phthalaldehyde 37oC, colorimetric 2 x 125 ml
30386 Ουρία + cal/ Urea + cal o-Phthalaldehyde 37oC, colorimetric 4 x 250 ml
30390 Ουρικό οξύ + cal/ Uric acid + cal Uricase-POD, enzymatic-colorimetric 12 x 20 ml
30391 Ουρικό οξύ + cal/ Uric acid + cal Uricase-POD, enzymatic-colorimetric 9 x 50 ml
30392 Ουρικό οξύ + cal/ Uric acid + cal Uricase-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 125 ml
30393 Ουρικό οξύ + cal/ Uric acid + cal Uricase-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 125 ml
30393/S Ουρικό οξύ + cal/ Uric acid + cal Uricase-POD, enzymatic-colorimetric 2 x 50 ml
30394 Ουρικό οξύ + cal/ Uric acid + cal Uricase-POD, enzymatic-colorimetric 4 x 125 ml
30400 Ψευδάργυρος + cal/ Zinc + cal Colour 5 Br-PAPS, colorimetric 5 x 10 ml
30410 Αμμωνία/ Ammonia GLDH 60 + 40 ml
30430 CO2 PEPC+Mg, MDH 2 x 50 ml
70150 Xilose    
30110 ACP α-Napthylphosphate, kinetic 19 x 2 ml
30130 ALP Bromocresol Green, kinetic 20 x 3 ml
30131 ALP Bromocresol Green, kinetic 15 x 15 ml
30133 ALP p-Nitrophenilphosphate, kinetic 100 + 25 ml
30133/S ALP p-Nitrophenylphosphate, kinetic 40 +10 ml
30134 ALP p-Nitrophenylphosphate, kinetic 200 + 50 ml
30140 Αμυλάση/ Amylase GNPG3 2 X 50 ml
30190 CHE Butyrylthiocholine, kinetic 20 x 3 ml
30200 CK-NAC NAC, kinetic UV 20 x 2,5 ml
30201 CK-NAC NAC, kinetic UV 40 + 10 ml
30204 CK-MB Immunoinhibition, kinetic UV 40 + 10 ml
30220 γ-GT Carboxy substrate 20 x 2 ml
30221 γ-GT Carboxy substrate 15 x 15 ml
30223 γ-GT Carboxy substrate, kinetic 100 + 25 ml
30224 γ-GT Carboxy substrate, kinetic 200 + 50 ml
30240 GOT/ AST MDH-NADH, kinetic UV 20 x 2 ml
30241 GOT/ AST MDH-NADH, kinetic UV 15 x 15 ml
30242 GOT/ AST MDH-NADH, kinetic UV 9 x 50 ml
30243 GOT/ AST MDH-NADH, kinetic UV 100 + 25 ml
30243/S GOT/ AST MDH-NADH, kinetic UV 40 + 10 ml
30244 GOT/ AST MDH-NADH, kinetic UV 200 + 50 ml
30245 GOT/ AST + cal Reitman Frankel, colorimetric 2 x 125 ml
30250 GPT/ ALT LDH-NADH, kinetic UV 20 x 2 ml
30251 GPT/ ALT LDH-NADH, kinetic UV 15 x 15 ml
30252 GPT/ ALT LDH-NADH, kinetic UV 9 x 50 ml
30253 GPT/ ALT LDH-NADH, kinetic UV 100 + 25 ml
30253/S GPT/ ALT LDH-NADH, kinetic UV 40 + 10 ml
30254 GPT/ ALT LDH-NADH, kinetic UV 200 + 50 ml
30255 GPT/ ALT + cal Reitman Frankel, colorimetric 2 x 125 ml
30290 LDH Pyruvate, kinetic UV 20 x 3 ml
30293 LDH Pyruvate, kinetic UV 100 + 25 ml
30293/S LDH Pyruvate, kinetic UV 40 + 10 ml
30294 LDH Pyruvate, kinetic UV 200 + 50 ml
30297 Λιπάση + cal/ Lipase + cal Kinetic-colorimetric 4 x 10 ml
30440 Glucose-6PDH G-6-PDH 10 + 2 ml
70120 Αλδολάση/ Aldolase TPI, GDH 100 ml