Ανοικτό ορμονολογικό σύστημα - Open access immunoassay system

Σας προσφέρουμε το σύστημα πλήρων ανοσολογικών εξετάσεων που αποτελείται από το microplate reader και microplate washer. Το κόστος εξετάσεων σας μειώνεται σημαντικά και ταυτόχρονα έχετε αξιόπιστα αποτελέσματα ορμονολογικών εξετάσεων σε 2 ώρες.

We offer to you the system of microplate reader and microplate washer which can conduct all the range of immunoassay exams. The cost of examinations is reduced significantly and at the same time you have reliable results in 2 hours.

MR-96

MW-96