Δευτερεύων εξοπλισμός - Secondary equipment

 

Αναλυτής ηλεκτρολυτών - Electrolytes analyzer

 

Αναλυτής πήξης - Coagulation analyzer

Μετρητής γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης - HbA1c analyzer

Αναλυτής σπέρματος - Sperm analyzer

Μικροσκόπια - Microscopes

Φυγόκεντροι - Centrifuges

Κλίβανοι - Incubators

Υδατόλουτρα - Waterbaths

Vortex

Πιπέττες - Pipettes

Αναλυτής ούρων - Urine analyzer

Ψυγείο αντιδραστηρίων - Laboratory freezer

Στήλη απιονισμού - Ion exchanger