Αιματολογικοί αναλυτές BECKMAN COULTER - Hematology analyzers BECKMAN COULTER

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th July 2013

Αιματολογικός αναλυτής Beckman Coulter ACT 5-diff μερικώς ανακατασκευασμένος, ελεγμένος, σε πλήρη λειτουργική κατάσταση/ Hematology analyzer Beckman Coulter Act 5-diff, visually refurbished,  checked, in perfect operational status

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Αιματολογικός αναλυτής Beckman Coulter Act Diff μερικώς ανακατασκευασμένος, ελεγμένος, σε πλήρη λειτουργική κατάσταση/ Hematology analyzer Beckman Coulter Act Diff, visually refurbished,  checked, in perfect operational status

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Αιματολογικός αναλυτής Beckman Coulter AcT Diff CP ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατασταση/ Hematology analyzer Beckman Coulter AcT Diff CP refurbished, in perfect working condition