Ανοσολογικοί αναλυτές TOSOH - Immunoassay analyzers TOSOH

Άφιξη 28-01-2013/ Arrival 28th January 2013

Ανοσολογικός αναλυτής TOSOH AIA-360 ανακατασκευασμένος/ Immunoassay Analyzer TOSOH AIA-360 refurbished