Ανοσολογικοί αναλυτές ROCHE - Immunoassay analyzers R0CHE

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Ανοσολογικός αναλυτής ROCHE COBAS e411 πλήρως ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Immunoassay analyzer ROCHE COBAS e411 fully refurbished, in perfect working condition

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Ανοσολογικός αναλυτής ROCHE COBAS e411 μεταχειρισμένος, ελεγμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Immunoassay analyzer ROCHE COBAS e411 used, checked, in perfect working condition