Διάφοροι ανοσολογικοί αναλυτές - Various immunoassay analyzers

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Ανοσολογικός αναλυτής ανοικτού τύπου GRIFOLS TRITURUS ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Immunoassay analyzer GRIFOLS TRITURUS open system, refurbished, in perfect working condition