Διάφοροι βιοχημικοί αναλυτές - Various biochemistry analyzers

Άφιξη 14-01-2013/ Arrival 14th January 2013

Βιοχημικός αναλυτής RA-500, αναβαθμισμένος σε RA-1000, μεταχειρισμένος/ Clinical Biochemistrry Analyzer RA-500, upgraded to RA-1000 Used

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Βιοχημικός αναλυτής HITACHI 917, ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Clinical Biochemistry Analyzer HITACHI 917, refurbished, in perfect working condition