Κλίβανοι BINDER - BINDER incubators

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Αποστειρωτικός κλίβανος 28 λίτρων BINDER E28 μεταχειρισμένος, ελεγμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Oven 28 lt BINDER E28 used, checked, in perfect working condition