Κλίβανοι MEMMERT - MEMMERT incubators

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Αποστειρωτικός κλίβανος MEMMERT 32 λίτρων μεταχειρισμένος, ελεγμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Oven MEMMERT 32 lt, used, checked, in perfect working condition

 

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Επωαστικός κλίβανος MEMMERT UNB100 14 λίτρων, καινούργιος/ Incubator MEMMERT UNB100 14 lt, brand new