Σπεκτροφωτόμετρα Awareness Technologies - Awareness Technologies spectrophotometers

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Φωτόμετρο STAT FAX 1904 ανακατασκευασμένο σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Photometer STAT FAX 1904 refurbished in perfect working condition