Σπεκτροφωτόμετρα Erba - Erba spectrophotometers

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Φωτόμετρο ERBA INC AE-600 καινούργιο/ Photometer ERBA INC AE-600 brand new