Φυγόκεντροι HETTICH - HETTICH centrifuges

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st February 2013

Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτη HETTICH HAEMATOCRIT ελεγμένη, σε λειτουργική κατάσταση/ Centrifuge HETTICH HAEMATOCRIT checked, in operational mode

 


Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Φυγόκεντρος HETTICH UNIVERSAL II 8 θέσεων, μερικώς ανακατασκευασμένη, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Centrifuge HETTICH UNIVERSAL II 8 positions, partially refurbished, in perfect working condition