Φυγόκεντροι PREMIERE - PREMIERE centrifuges

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st February 2013

Φυγόκεντρος αιματοκρίτη PREMIERE 24 θέσεων ελεγμένη, σχεδόν αμεταχείριστη, σε άριστη κατάσταση/ Caentrifuge haematocrit PREMIERE 24 positions checked, almost unused, in perfect condition