Χρωστικές - Stains

(Όλα τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας παρασκευάζονται και συσκευάζονται για λογαριασμό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρουν CE - All the products from this category are produced and packaged for MenidiMedica in the European Union and have CE)

Προϊόν - Product CE Mark
Αιματοξυλίνη  Harris 0,5 λτ - Hematoxylin Harris 500 ml CE
Αιματοξυλίνη Harris 1 λτ - Hematoxylin Harris 1000 ml CE
Αιματοξυλίνη Harris 2,5 lt - Hematoxylin Harris 2500 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ31 0,5 λτ - Papanicolaou EA31 500 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 0,5 λτ - Papanicolaou EA50 500 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 1 λτ - Papanicolaou EA50 1000 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 2,5 λτ - Papanicolaou EA50 2500 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 0,5 λτ - Papanicolaou EA65 500 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 1 λτ - Papanicolaou EA65 1000 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 2,5 λτ - Papanicolaou EA65 2500 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου OG6 0,5 λτ - Papanicolaou OG6 500 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου OG6 1 λτ - Papanicolaou OG6 1000 ml CE
Χρωστική Παπανικολάου OG6 2,5 λτ - Papanicolaou OG6 2500 ml CE
Papanicolaou Orange II 500 ml CE
Papanicolaou Orange II 2500 ml CE
Giemsa 500 ml CE
Giemsa 1000 ml CE
Entellan 500 ml CE
Hemacolor 3x250 ml CE
Hemacolor 3x500 ml CE
Eosine 0,5% 500 ml CE
Carbol Fuschin 500 ml CE
Gram Basic Fuschin 500 ml CE
Gram Crystal Violet 500 ml CE
Gram Decolorizer 500 ml CE
Gram Iodine (Lugol) 500 ml CE
Gram Iodine Stabilized 500 ml CE
Gram Safranine 500 ml CE
May-Grunwald 500 ml CE
Methylene Blue 500 ml CE
Lugol 5% 200 ml CE
Lugol 5% 1000 ml CE
Toluidine 2% 200 ml CE
Brilliant Cresyl Blue 500 ml CE
Brilliant Cresyl Blue 1000 ml CE
Brilliant Cresyl Blue 2500 ml CE
Gill I Hematoxylin 500 ml CE
Gill I Hematoxylin 1000 ml CE
Gill I Hematoxylin 2500 ml CE
Gill II Hematoxylin 500 ml CE
Gill II Hematoxylin 1000 ml CE
Gill II Hematoxylin 2500 ml CE
Gill III Hematoxylin 500 ml CE
Gill III Hematoxylin 1000 ml CE
Gill III Hematoxylin 2500 ml CE
Mayer's Hematoxylin 500 ml CE
Mayer's Hematoxylin 1000 ml CE
Mayer's Hematoxylin 2500 ml CE

Η γκάμα προϊόντων μας στην κατηγορία χρωστικών υπερβαίνει τους 300 διαφορετικούς κωδικούς. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε τον τιμοκατάλογο μας ή για να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα κάποιας χρωστικής που δε βρίσκεται στον ανωτέρω πίνακα.

Our range of products from the category of stains exceeds 300 different codes. Contact us in order to send you our pricelist or to inform you regarding the availability of a specific stain that you cannot find at the above index.

Νέα Προϊόντα- New Products

1. Immersion oil for microscopy

2. Hemacolor: Κιτ 3 αντιδραστηρίων για ταυτοποίηση κυτταρικών πληθυσμών αίματος, αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα, βγαίνει σε συσκευασίες 3 x 100 mL., 3 x 500 mL., 3 x 1000 mL., 3 x 5000 mL.

3. New Methylene Blue: Αντιδραστήριο για μέτρηση ΔΕΚ, βγαίνει σε συσκευασία 100 mL., 500 mL., 1000 mL., 5000 mL.

4. Renata Sperm Vitality test

5. Renata Sperm Morphology test

6. Renata Sperm Fast Morphology test