Χημικά - Chemicals

(Όλα τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας παρασκευάζονται και συσκευάζονται για λογαριασμό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρουν CE - All the products from this category are produced and packaged for MenidiMedica in the European Union and have CE)

Προϊόν - Product CE Mark
Ακετόνη 1 λτ - Acetone 1 lt CE
Ακετόνη 4 λτ - Acetone 4 lt CE
Μετουσιωμένη Αιθανόλη 1 λτ - Denatured Ethanol 1 lt CE
Μετουσιωμένη Αιθανόλη 4 λτ - Denatured Ethanol 4 lt CE
Φορμαλδεΰδη 0,5 λτ - Formaldehyde 500 ml CE
Φορμαλδεΰδη 1 λτ - Formaldehyde 1000 ml CE
Διάλυμα Monsel 0,1 λτ - Monsel's Solution 100 ml CE
Μονιμοποιητικό σπρέυFixative Spray CE
Οξικό οξύ 5% 0,1 λτ - Acetic Acid 5% 100 ml CE
Οξικό οξύ 5% 1 λτ - Acetic Acid 5% 1000 ml CE

Η γκάμα προϊόντων μας στην κατηγορία χημικών υπερβαίνει τους 100 διαφορετικούς κωδικούς. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε τον τιμοκατάλογο μας ή για να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα κάποιου χημικού που δε βρίσκεται στον ανωτέρω πίνακα.

Our range of products from the category of chemicals exceeds 100 different codes. Contact us in order to send you our pricelist or to inform you regarding the availability of a specific chemical that you cannot find at the above index.