Ενδοκρινολογία/ Διαβήτης

Ενδοκρινολογία / Διαβήτης

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    

JA-009

TSH Semi Quantitative

25 Κασσέτα Ολικό αίμα 10 min 1-5 uIU/ml >99% / >99%    
AM-011 TSH Παιδιατρικό 30

Κασσέτα

Ολικό αίμαα

10-15min 20 uIU/ml

>97%

   
AM-050 M-Albumin Semi Quantitative 30

Κασσέτα

Ούρα 5 min 10-15-65 μg/ml

95,50%