Καρδιαγγειακές παθήσεις

Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    

AM-035

COMPO-TROP, MYOG, CK-MB

30 Κασσέτα Ολικό αίμα 15 min 1 ng/ml, 50ng/ml, 5ng/ml > 99%    

AM-037

MYOGLOBIN

30 Κασσέτα

Ολικό αίμα

15 min

50 ng/ml

> 99%

   

AM-036

TROPONIN 30 Κασσέτα Ολικό αίμα 15 min 1 ng/ml

> 99%

   

AM-037

D-DIMER 30

Κασσέτα

Ολικό αίμα

15 min

80 ng/ml ή 300ng/ml 97% / 92%